1N4936 - 1 Amp Fast Recovery Diode

1N4936 - 1 Amp Fast Recovery Diode
Price: $0.13

Quantity Pricing

1N4936 Fast Recovery

Amps = 1.0 Amp

Voltage = 400v

Power = 1.0 Watt

Case 59, Epoxy